امروزه با استفاده از انواع نرم افزار های طراحی لبخند، طراحی لبخند بیماران به بهترین شكل ممكن و بدون خطای انسانی بگونه ای طراحی میشود كه تمام اصول زیبایی كه برگرفته از هزاران مقاله دندانپزشكی میباشد رعایت شود. با استفاده از این تكنولوژی طراحی لبخند بگونه ای انجام میشود كه تمام نسبت های طلایی (نسبت طول و عرض دندان ها) بصورت دیجیتال صورت می پذیرد